2021 Impact factor 3.131
Hadrons and Nuclei
Open Access
Erratum
Eur. Phys. J. A 6, 479

Erratum

(EC+ $\beta ^{+}$) decay of 130Pm and 128Pr

Xie Yuanxiang1 - Xu Shuwei1 - Li Zhankui1 - Yu Yong1 - Pan Qiangyan1 - Wang Chunfang1 - Zhang Tianmei1 - Long Guilu2 - Li Yansong2

1 Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, P.R. China
2 Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, P.R. China


Copyright Springer-Verlag

Conference announcements